پنجشنبه ۲۷ تیر۱۳۸۷

یادی ازقدیما

       این شعر بالهجه شیرین مردم داراب است.

                     " یادی ازقدیما"

یاد ریشمیزای  قدیمی که  خونامون  می کاوید    

 مار و  عقربایی   که تو   حَرصامون    می خاوید

تِله باخرما    چقد  منتظر  موش     می شدن 

 یاد اون   موشائیکه   همه ی   لباسا می جاوید

هر  که  توی   خونه شون   دسدونی  بود   گربه   می رفت 

 یاد وقتی   که  اَ   تو  دسدونی  گربه  می زاوید

وقتی که مرغ کروک تو فدامون گُشنه می شد   

 تا می ریختیم جلووش  ما دونه مرغی می داوید

بی بی خدا بیامرز  تو   جوغن  صُب تا پَسین 

 یادته برای   قَتِغ    چطوری  کَشکا    می ساوید

وقتی که زنی کُتَک می خورد اَ دست شوهرش 

 می نشس  پهلو زن همسایه سیری می غامید

او  که  پولدار   بود  و   شو    می خواس   که  راحت    بخوابه 

 می   اُومد    شُو   پا   خونه اش    تا  گُلی  از  صُب   می  پائید

امنیت تو کار نبود هرکه می رفت خونه ی کسی 

 دزد می رفت توی خونه اش دار و ندارش می چاپید

اگه یکی پا به ماه بودو   می زاید پسر   می وُرد

 چشم  شور  بعضیها   فوری   بچو   را می قاپید

ظهر گرما  تو  کوچه ی محله ی   لردو   یادته 

 که "وزین پور" چه جوری  دنبال  فوتبال   می داوید  

                                   "احمد وزین پور"                   

     معنی کلمات مبهم:

 ریشمیز:نوعی جانورخاکی/ می کاوید:جستجو می کرد/ حرص: تیرهای چوبی که برای سقف خانه ازآن استفاده می کردند./دسدونی: یک انباری داخل خانه/جوغن: هاون/می ساوید: می کوبید/ قتغ: غذا/

می غامید: درد دل می کرد/ شو پا: نگهبان خانه/می قاپید: چشم حسادت داشتن/محله لردو:یکی از محله های قدیمی داراب است/ .                

                 **********************************************

نوشته شده توسط احمد وزین پور در 9:39 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۲۷ تیر۱۳۸۷

چشمه گلابی

  وصف چشمه گلابی بالهجه شیرین مردم داراب

***************************************************

مَش تقی   بیا جمعه   بریم     چشمه گلابی         

تا   بلکه   این  جمعه   بکنیم   گردش نابی

از صب تا پسین یک جا نشسن خو   نشد کار        

جنب وجوشی   این بر  اون  بری پُرسُ  و جوابی

خَسَم  شده   بَسکه     تَپیدم     کُنج    اُتاقُم        

روحیم    گرفته   با خدا    کو    آب و   تابی

تخمک  تو   بیار   هندونه و  خربزه   هم    من       

قَیلون   می واریم    تنباکو    با    جوجه کبابی

قُلاب    می واریم    که ماهی  تازه   بگیریم         

قُمری  می زنیم بجشک وترنی اگه بود تفنگ بادی

دیه  دل پِتَکِ  او وختی هم نیست تو وجودم          

که شِنو  کنم تو نَقش و اغلانقزو  تو چشمه گلابی

آخه جوانی هم بهاری بود  و زودی بگذشت            

دیه   پیری   اومد   سراغم   ای   مرد   حسابی

بیا جمعه تاجمعه که میشه بریم   اَ  تفریح             

خُب گفته  " وزین پور"دنیا   شده    سرابی

         "معنی کلمات"

ازصب تا پسین: از صبح تا عصر/ خَسم شده:خسته شده ام / تپیدم : مانده ام/کُنج اتاق:گوشه اتاق

بجشک:گنجشک/ترنی:پرنده ایست کوچک/دل پتک اووختی:حوصله قبلی/نقش: چشمه نقش شاهپور

                            ***********************************

نوشته شده توسط احمد وزین پور در 8:41 |  لینک ثابت   •